1. Definities 

1.1 Duikschool ProScuba/ProScuba
ProScuba is een handelsnaam van DVRS Opleidingen BV, en verzorgt PADI duikopleidingen, cursussen en programma’s 

1.2 Instructeur
De PADI Open Water Instructeur die namens en in opdracht van Duikschool ProScuba de duikopleidingen en/of programma’s aan de cursisten geeft 

1.3 Deelnemer/afnemer/cursist
Diegene die bij ProScuba een Try-out, Reactivate, volledige duikopleiding of gedeeltelijke duikopleiding afneemt 

1.4 Opleidingsorganistie
PADI-Nederland, PADI-Europe 

1.5 Brevet/certificaat
Een door de Opleidingsorganisatie PADI aan de afnemer/deelnemer/cursist toe te kennen bewijs van deelname en voltooiing van een bepaalde door haar geaccrediteerde opleiding/cursus of programma 

 2. Boekingen 

2.1 ProScuba neemt alleen boekingen of aanvragen voor boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Personen onder deze leeftijd moeten schriftelijke toestemming hebben van ouder en/of voogd. 

2.2 ProScuba zal binnen 3 dagen na ontvangst van een boeking een schriftelijke bevestiging (per e-mail) sturen in de vorm van een opdrachtbevestiging en een factuur, met daarbij een de algemene voorwaarden van ProScuba, een medische verklaring (10063DU), verklaring omtrent begrip van de duikveiligheidsregels (10060DU), en een formulier vrijwaring aansprakelijkheid en aanvaarding van risico (10072DU) . 

2.3 Per cursus of opleiding kunnen nog aanvullende verklaringen of documenten van toepassing zijn, welke vooraf aan de deelnemer/afnemer/cursist zullen worden verstrekt. 

2.4De onder 2.2 en 2.3 genoemde en voor de betreffende opleiding/cursus van toepassing zijnde documenten, alsmede de algemene voorwaarden van ProScuba, dienen, zoals ook voorgeschreven door de Opleidingsorganisatie, uiterlijk bij aanvang van het watergedeelte van de opleiding of het programma ondertekend te worden overhandigd aan de instructeur. Indien een vraag van de medische verklaring met ‘ja’ is beantwoord dient te allen tijde voor aanvang van het watergedeelte van een cursus, opleiding of programma een goedkeurende verklaring van een arts te worden overgelegd. Zie ook artikel 5 van deze algemene voorwaarden. 

2.5 Indien er aan de zijde van de cursist/deelnemer/afnemer sprake is van bijzonderheden die voor ProScuba en/of de instructeur van belang zijn voor het nakomen van haar verplichtingen, dienen deze bij de doen van de boeking te worden doorgegeven. 

 3. Overeenkomst en Betalingen 

3.1 Zoals onder punt 2 aangegeven ontvangt de cursist/deelnemer/afnemer na de boeking een factuur, welke hij binnen 7 dagen na dagtekening dient te voldoen. 

3.2 Bij de factuur worden meegezonden de door client ondertekende algemene voorwaarden van ProScuba, welke onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst uitmaken. 

3.3 De overeenkomst tot dienstverlening tussen ProScuba en de cursist/afnemer/deelnemer komt tot stand door betaling van de factuur. 

 4. Uitvoering van de overeenkomst 

4.1 Na ontvangst van het factuurbedrag worden aan de deelnemer/afnemer/cursist de opleidingsmaterialen toegezonden, dan wel wordt aan de cursist/afnemer/deelnemer toegang verstrekt tot de online portal van de Opleidingsorganisatie, voor het volgen van het theoriegedeelte van de opleiding of het programma. 

4.2 Voor zover aan een programma of opleiding welke door ProScuba wordt verzorgd minimale voldoeningseisen door de Opleidingsorganisatie zijn voorgeschreven, neemt ProScuba in het kader van deze overeenkomst op zich de inspanningsverplichting om de cursist te laten voldoen aan en slagen voor deze door de Opleidingsorganisatie voorgeschreven minimumvereisten en -standaards. 

4.3 Het niet overleggen van de onder artikel 2.2 en 2.3 genoemde bescheiden heeft tot gevolg dat de ProScuba en/of de instructeur de cursist/afnemer/deelnemer de toegang tot de cursus- of programmaonderdelen in het water zal ontzeggen. De cursist zal pas kunnen deelnemer aan deze onderdelen van de opleiding of het programma nadat aan alle in artikel 2.2 en 2.3 genoemde voorschriften is voldaan. 

4.4 De cursist/afnemer/deelnemer verplicht zich deel te nemen aan de door ProScuba en/of de instructeur verzorgde briefings en evaluaties voorafgaand en na afloop van iedere duik/onderwatersessie, en zich gedurende de duur van de cursus of programma, zowel op de kant als in het water stipt te houden aan de aanwijzingen en instructies van de instructeur en de staf van ProScuba. Niet naleven van deze verplichting kan potentieel levensgevaar en/of ernstig letsel veroorzaken bij de cursist/afnemer/deelnemer zelf, zijn mede cursisten/afnemers/deelnemers, alsmede de instructeur of ander personeel van ProScuba, en kan om die reden leiden tot directe uitsluiting van en verwijdering uit de opleiding/cursus of het programma door ProScuba en/of de instructeur. Het is uitsluitend aan ProScuba en de instructeur ter beoordeling of de deelnemer/cursist/afnemer de opleiding of het programma nadien nog kan voortzetten, of dat de overeenkomst wordt beëindigd. Bij beëindiging van de overeenkomst om deze reden vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats. 

4.5 De tijdstippen en locaties van de theorie-, zwembad- en buitenwaterlessen worden, voor zover mogelijk in overleg met de cursist/afnemer/deelnemer, door ProScuba vastgesteld. 

4.6 Locaties en tijden van de theorie, zwembad- en buitenwaterlessen worden minimaal een week voorafgaand door ProScuba aan de deelnemer/afnemer/cursist doorgegeven en per e-mail bevestigd. 

4.7 In verband met inhuur van derden/materiaal/locaties door ProScuba ten behoeve van de te geven lessen en/of programma’s, wordt €50,– in rekening gebracht bij de cursist/afnemer/deelnemer, als deze zich binnen 24 uur voorafgaand aan het geplande les- of programmaonderdeel afmeldt. 

4.8 De afnemer/deelnemer/cursist gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat ProScuba hem/haar ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst aanmeldt bij de Opleidingsorganisatie, zodat deze laatste de vorderingen van de cursist in haar administratie kan verwerken, en bij voltooiing van de opleiding op het programma, indien van toepassing, het bijbehorende brevet of certificaat kan uitreiken (deze bepaling geldt niet voor de TryOut duik). 

4.9 ProScuba wijst de afnemer/cursist/deelnemer er uitdrukkelijk op dat de eisen voor het verkrijgen van een brevet of certificaat dwingend worden voorgeschreven door de Opleidingsorganisatie PADI, dat deze eisen minimumeisen zijn waaraan de cursist/afnemer/deelnemer moet voldoen, dat deze eisen ook staan vermeld in het aan de cursist/afnemer/deelnemer verstrekte cursusmateriaal, en dat ProScuba en haar instructeurs niet van deze eisen mogen afwijken en deze eisen ook niet in het voordeel van de cursist/afnemer/deelnemer mogen afzwakken of bijstellen. 

4.10 4.5 Indien door oorzaken buiten de macht van ProScuba gelegen de cursist/afnemer/deelnemer niet aan de door de Opleidingsorganisatie de in dit artikel genoemde minimale uitvoeringseisen van een opleiding of programma kan voldoen, zal in overleg met de cursist naar een passende oplossing worden gezocht. In het uiterste geval zal moeten worden besloten dat de cursist de opleiding of hete programma niet kan voltooien. In geen geval bestaat in dit geval recht op restitutie van de gedane betalingen, en blijft de cursist/afnemer/deelnemer het volledig bedrag van de cursus of het programma verschuldigd. 

5. Verzekering 

5.1 Duiken is een risicovolle sport. ProScuba adviseert aan een ieder die aan een opleiding of programma deelneemt een bijpassende risicoverzekering met dekking voor het beoefenen van de duiksport af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Zij accepteert geen aansprakelijkheid als gevolg van het ontbreken van een dergelijke verzekering. 

5.2 De instructeurs van ProScuba beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In geval van aansprakelijkheid van de aan ProScuba verbonden Instructeur voor schade/nadeel ontstaan bij de cursist/deelnemer/afnemer, ten gevolge van het volgen van een cursus of programma, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het door de beroepsverzekeraar van de instructeur in dat geval uit te keren bedrag. 

6. Niet nakomen overeenkomst en overmacht 

6.1 Overmacht tot nakoming van de overeenkomst aan de zijde van ProScuba en/of de instructeur bestaat, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van ProScuba en/of de instructeur, waaronder begrepen doch niet beperkt tot, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen welke niet behoren tot de reguliere bedrijfsvoering risico’s. 

6.2 Bij annulering/niet nakomen van de overeenkomst door de deelnemer/afnemer/cursist na het tot stand komen van de overeenkomst is het gehele factuurbedrag verschuldigd, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van de cursist/deelnemer/afnemer. 

7. Gebruik van ProScuba uitrustingsmaterialen tijdens de opleiding 

7.1 De deelnemer verplicht zich om de gebruikelijke zorgvuldigheid aan de dag te leggen ten aanzien van de door ProScuba ter beschikking gestelde duikuitrusting en kleding en overige materialen. 

7.2 Bij verlies of diefstal van de door ProScuba ter beschikking gestelde materialen, duikuitrusting en kleding, worden de kosten van de materialen door ProScuba bij de deelnemer in rekening gebracht op basis van nieuwwaarde. 

7.3 Indien materialen defect raken zal ProScuba pas de kosten daarvan in rekening brengen bij de deelnemer, nadat zij heeft vastgesteld dat het defect raken het gevolg is van onzorgvuldig handelen dat de deelnemer kan worden verweten. 

7.4 De deelnemer tekent vooraf een huur-/gebruiksovereenkomst voor het gebruik van materialen, duikuitrusting en kleding van ProScuba, waarop staat aangegeven dat de spullen in goede staat zijn ontvangen, en wat de nieuwwaarde van de spullen is. 

8. Rechtskeuze en geschillen 

8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing 

8.2 Geschillen over de inhoud en de uitvoering van deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Den Haag. 

Oegstgeest, september 2018